صفحه اصلی

 

 

 • –108
  2-3-1-2 مدیریت منابع انسانی702-3-1-3 عملیات سازمان 73 2-3-1-4 ارتباطات داخلی سازمان 752-4 بخش چهارم: تعهد سازمانی2-4-1 مقدمه 782-4-2 تعهد: لغت شناسی و بستر شناخت802-4-3 تعهد چیست؟802-4-4 تعهد سازمانی812-4-5 هویت سازمانی و تعهد سازمانی872-4-6 نتیجه گیری932-5 بخش پنجم: پیشینه تحقیق 95 2-5-1 پژوهش های داخلی952-5-2 پژوهش های خارجی 104 فصل سوم: روش شناسی تحقیقمقدمه 1133-1 روش تحقیق 113 3-2 متغیرهای تحقیق 1163-3 جامعه آماری1173-4 نمونه آماری و روش نمونه گیری 1173-5 تعیین حجم نمونه 1183-6 روش های جمع آوری اطلاعات1203-7 روایی و پایایی پرسشنامه 1253-8 قلمرو تحقیق 128 3-9 روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات 1293-9-1 آزمون همبستگی پیرسون 1293-9-2 رگرسیون خطی130 3-9-3 آزمون دوربین واتسون 1313-9-4 ضریب تعیین 132 3-9-5 آزمون معنی داربودن در الگوی رگرسیون 132 3-9-5-1 آزمون معنی دار بودن برای معادله رگرسیون 1323-9-5-2 آزمون معنی دار بودن برای ضرایب133فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های تحقیقمقدمه1354-1 آمار توصیفی1354-1-1 تفکیک نمونه بر حسب متغیر جنسیت 1364-1-2 تفکیک نمونه بر حسب متغیرتحصیلات 1364-1-3 تفکیک نمونه بر حسب متغیرسن1374-1-4 تفکیک نمونه بر حسب متغیرسابقه کار1374-1-5 تفکیک نمونه بر حسب سوال های متغیر توجه رسانه ها 138 4-1-6 تفکیک نمونه بر حسب سوال های متغیروجهه خارجی سازمان 1394-1-7 تفکیک نمونه بر حسب سوال های متغیر عملیات […]
 • —d1220
  TOC f h z t "جداول;1" جدول 2-1: خلاصه مطالعات داخلی PAGEREF _Toc412823313 h 48جدول 2-2: خلاصه مطالعات داخلی PAGEREF _Toc412823314 h 51جدول 3-1: مقیاس و طیف سنجش متغیرها PAGEREF _Toc412823315 h 58جدول 3-2: سطوح متغیرهای تحقیق PAGEREF _Toc412823316 h 64جدول 3-3: ضریب پایایی پرسشنامه PAGEREF _Toc412823317 h 68جدول4-1: فراوانی مربوط به جنسیت PAGEREF _Toc412823318 h 73جدول4-2: فراوانی مربوط به سن PAGEREF _Toc412823319 h 73جدول4-3: فراوانی مربوط به میزان تحصیلات PAGEREF _Toc412823320 h 74جدول4-4: آماره های توصیفی متغیر بلوغ سیستم هوش تجاری PAGEREF _Toc412823321 h 75جدول4-5: آماره های توصیفی متغیر کیفیت محتوای اطلاعات PAGEREF _Toc412823322 h 75جدول4-6: آماره های توصیفی متغیر کیفیت دسترسی اطلاعات PAGEREF _Toc412823323 h 76جدول4-7: آماره های توصیفی متغیر استفاده از اطلاعات در فرآیند کسب و کار PAGEREF _Toc412823324 h 77جدول4-8: آماره های توصیفی متغیر فرهنگ تصمیم گیری تحلیلی PAGEREF _Toc412823325 h 77جدول4-9: نتایج آزمون همبستگی بین بلوغ سیستم هوش تجاری و کیفیت محتوای اطلاعات PAGEREF _Toc412823326 h 79جدول4-10: نتایج آزمون همبستگی بین بلوغ سیستم هوش تجاری و کیفیت دسترسی اطلاعات PAGEREF _Toc412823327 h 80جدول4-11: نتایج آزمون همبستگی کیفیت محتوای اطلاعات و استفاده از اطلاعات در فرآیند کسب و کار PAGEREF _Toc412823328 h 80جدول4-12: نتایج […]
 • bew202
  سوالات تحقیقسوال1 : تغییر عملکرد مورد انتظار سیستم بانکداری اینترنتی چه تاثیری در قصد بهرهگیری مشتریان حقوقی از خدمات بانکداری اینترنتی دارد ؟سوال 2 : تغییر تلاش مورد انتظار سیستم بانکداری اینترنتی چه تاثیری در قصد بهرهگیری مشتریان حقوقی از خدمات بانکداری اینترنتی دارد ؟سوال 3 : تغییر عملکرد تاثیرات اجتماعی سیستم بانکداری اینترنتی چه تاثیری در قصد بهرهگیری مشتریان حقوقی از خدمات بانکداری اینترنتی دارد ؟سوال 4 : تغییر تسهیل شرایط سیستم بانکداری اینترنتی چه تاثیری در استفاده مشتریان حقوقی از خدمات بانکداری اینترنتی دارد ؟سوال 5 : تغییر اعتماد به سیستم بانکداری اینترنتی چه تاثیری در قصد بهرهگیری مشتریان حقوقی از خدمات بانکداری اینترنتی دارد ؟سوال 6 :تغییر در قصد استفاده از سیستم بانکداری اینترنتی چه تاثیری در استفاده مشتریان حقوقی از خدمات بانکداری اینترنتی دارد فرضیه های تحقیقفرضیه 1 : متغییر عملکرد مورد انتظار سیستم بانکداری اینترنتی بر قصد استفاده از ان تاثیر مثبتی دارد. فرضیه 2: متغییر تلاش مورد انتظار سیستم بانکداری اینترنتی بر قصد استفاده از ان تاثیر مثبتی دارد.فرضیه 3 : متغییر تاثیرات اجتماعی سیستم بانکداری اینترنتی بر قصد استفاده از ان تاثیر مثبتی دارد.فرضیه اصلی 4 : متغییر تسهیل شرایط سیستم بانکداری اینترنتی بر استفاده از ان تاثیر مثبتی دارد.فرضیه 5: متغییر اعتماد به سیستم بانکداری اینترنتی بر قصد استفاده از ان تاثیر […]
 • –430
  انگیزش: انگیزش، دلایل رفتار افراد را نشان می دهد و مشخص می کند که چرا آن‌ها به روشی خاص عمل می‌کنند. رفتار دارای انگیزه، رفتاری با انرژی، جهت دار و دنباله دار است (یوسفی و همکاران، 1388).خودپنداره تحصیلی: خودپنداره تحصیلی فرایند شکل‌گیری ارزش‌یابی از خودپنداره متأثر از تجارب آموزشی دانش آموزان و تفسیر محیط آموزشی است (ناجی و همکاران، 2010 ).  برای دانلود فایل کامل به سایت منبع مراجعه کنید  : homatez.com یا برای دیدن قسمت های دیگر این موضوع در سایت ما کلمه کلیدی را وارد کنید :   Search for: اضطراب امتحان: اضطراب امتحان به عنوان احساس نامطلوب یا حالت هیجانی تلقی می شود که افراد در آزمون‌های رسمی یا سایر موقعیت‌های ارزش‌یابی تجربه می‌کنند (ارفع بلوچی و غفاری، 1391).1-7-2- تعاریف عملیاتی:انگیزش: منظور نمره ای است که آزمودنی از پرسشنامه انگیزش پیشرفت هرمنس کسب می کند.خودپنداره تحصیلی: منظور نمره ای است که آزمودنی از پرسشنامه خودپنداره بک و استیر کسب می کند.اضطراب امتحان: منظور نمره ای است که آزمودنی از اضطراب امتحان ابولقاسمی و همکاران کسب می کند.فصل دومپیشینه‌ تحقیق2-1- مقدمهاین فصل در دو بخش مورد بررسی قرار می گیرد: بخش اول پیشینه‌ی نظری مسئله مورد پژوهش، بخش دوم پیشینه پژوهشی.در بخش نخست مطالبی پیرامون انگیزش، خودپنداره تحصیلی و اضطراب امتحان ارایه می گردد و این موضوعات از دیدگاه دانشمندان بیان می شود و در بخش دوم پیشینه ی […]
 • — -فایل منابع علمی مقاله-483)
  1-3- مرور ادبیات و سوابق مربوطه ایزدی، جهانبخش (1392)، آسیب‌شناسی دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی ایران. تهران: نشر ابرار معاصر تهران. نگاهی به تقسیمات شکلی و تحولات محتوایی مفهوم دیپلماسی عمومی، در کنار معنایابی دیپلماسی عمومی و ایجاد افتراق میان این مفهوم با مفاهیم مشابه، همچون قدرت نرم، دیپلماسی عمومی فرهنگی، روابط عمومی، جنگ روانی و ... از بخش‌های محوری این پژوهش است. در ادامه به آسیب‌شناسی دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی ایران پرداخته شده و پیشنهاداتی نیز برای رفع نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت آن ارائه شده است. نادر ساعد (1390)، مبانی نظری و اصول دیپلماسی عمومی خلع سلاح در راهبرد ملی جمهوری اسلامی ایران. فصلنامه دیپلماسی عمومی دفاعی. سال دوم. شماره 3. نویسنده در این منابع علمی مقالهمعتقد است که دیپلماسی عمومی خلع سلاح، تحقق اهداف و اصول دیپلماسی عمومی دفاعی را در حوزه تسلیحات و جنگ‌افزارها مورد هدف قرار می‌دهد. با توجه به وجود ساختارها، مبانی نظری، هنجارها و فرآیندهای بین‌المللی دخیل در محیط خلع سلاح، پیشبرد اهداف و اصول کلان دیپلماسی عمومی دفاعی در این حوزه مستلزم مداقه در ابعاد و مولفه‌های مختلف این عرصه است. این نوشتار ضمن بررسی گزینه‌های نظری و روش‌شناختی برخورد با مقوله خلع سلاح و الگوی مورد عمل کشورمان، اصول راهنمای ناظر بر طرح‌ریزی دیپلماسی عمومی خلع سلاحی ملی تبیین شده و کارکردهای مورد انتظار از این دیپلماسی عمومی در […]
 • –38
  مبانی نظری وپیشینه تحقیق بخش اول: رهبری خدمتگزار2-1-1) مقدمهمهمترین سرمایه سازمان ها، نیروی انسانی آنها است که به عنوان غنی ترین منبع سازمان به واسطه هدایت و رهبری در جهت تحقق اهداف سازمان گام برمی دارند. هدایت چنین سرمایه ارزشمندی در هر سازمان نیازمند اتخاذ سبک رهبری مؤثر از سوی مدیریت است. شناخت الگوهای رفتاری و رابطه آن با کارایی واثر بخشی نقش مهمی در اداره بهینه امور سازمانی دارد که در این رابطه سبک رهبری می تواندبه عنوان یکی از متغیرهای مهم تعیین کننده در رفتارسازمانی مورد توجه قرارگیرد (نصیری پور و همکاران، 1388). رهبری یکی از ضرورت های اصلی برای انجام فعالیت های بسیاری از سازمان های امروزی است. سازمان های موفق مشخصۀ عمده ای دارند که به وسیله آن از سازمان ها ی ناموفق متمایز می شوند؛ این مشخصه، رهبر ی پویا و اثربخش است (قربانبان و همکاران، 1389) .برای موفقیت در شرایط رقابتی در دنیای کنونی، بکارگیری مهارتها در هر دو جنبه مدیریت و رهبری، امری الزامی است. پژوهشهای مرتبط با سبکهای رهبری و مدیریتی بیان می کند که این سبکها به عنوان متغیری قوی و مهم برای اندیشیدن در مورد رفتار مدیریتی و تأثیر آن برعملکرد مدیر محسوب می شوند(مهرام و دشتی، 1388)2-1-2) تعریف رهبریرهبری یکی از ضرورت های اصلی برای انجام فعالیت های بسیاری از سازمان های امروزی است. در تعریف رهبری تفاوت آرا و نظریه ها بسیار زیاد است . نقطه مشترک همه آنها این است که […]
 • —d1244
  7-1 احراز هویت و دست دهی چهار طرفه ............................................................................................. 82- اهداف و کاربرد موضوع ........................................................................................................................... 93- مسائل، مشکلات و راه حل های ارائه شده ..................................................................................... 111-3 حملات انسداد ..................................................................................................................................... 111-1-3 تقسیم بندی کلی حملات انسداد ...................................................................................... 112-1-3 تقسیم بندی حملات انسداد ............................................................................................... 121-2-1-3 حمله با منابع نا محدود (RUA) ................................................................... 132-2-1-3 حمله ی مقدمه ................................................................................................... 133-2-1-3 حمله ی SFD .................................................................................................. 134-2-1-3 حملات واکنش […]